Středisko ekologické výchovy mládeže Habartice

Zásadními požadavky pro návrh byl pasivní standard energetické náročnosti budovy, použití obnovitelných materiálů a celková bezbariérovost stavby včetně nadpoloviční kapacity ubytování pro vozíčkáře.

Ze zprávy:

Navrhovaná stavba se nalézá ve vrcholové partii Krušných hor, 4,5 km severně od Obce Krupka, v nadmořské výšce 760 m n.m.

Na řešených pozemcích je budova bývalého rekreačního střediska SSM, která za poslední roky utrpěla velké škody.

Hlavní stávající budova se díky své poloze na návrší bez vzrostlé zeleně pohledově uplatňuje ze širokého okolí a působí jako orientační bod a místní dominanta, téměř charakteru malého hradu. To je pochopitelné vzhledem k původní funkci objektu jako opevněného sídla pohraniční stáže. Toto působení se snaží navrhované řešení částečně zachovat. Včetně směrování příjezdové cesty na hlavní vstup do domu. Navrhovaná hlavní budova téměř navazuje na umístění stávající budovy, rovněž budovy kotelny a garáže sledují umístění původní hospodářské budovy. Rozmístění a charakter navrhovaných objektů tedy navazuje na původní uspořádání a přetváří jej k novému využití. Hlavní budova je navržena jako tří podlažní s plochou střechou. Vstupní prostřední podlaží je na úrovni asfaltové plochy. Po průchodu zádveřím návštěvníci půjdou kolem informací s prodejem suvenýrů do dvorany, odkud jsou přístupna kancelář zaměstnanců, jídelna s kuchyní, učebna s kabinetem, toalety, schodiště a  dvě zdvihací plošiny pro přístup ostatních podlaží. Dvorana se otevírá do nejvyššího podlaží, kde jsou umístěny pokoje s vlastními koupelnami a menší učebna. Částečně podzemní podlaží je přístupné i z úrovně klesajícího terénu. Nachází se v něm byty zaměstnanců, sauna a rehabilitace, posilovna, lyžárna, sklad, prádelna a sušárna, dílna a místnost vzduchotechniky.         Budovy garáže a kotelny jsou navrženy jednopodlažní s plochou střechou a jsou přístupné z úrovně asfaltové plochy nádvoří, která bude zmenšena a tvarově upravena tak , aby lépe odpovídala novému programu. Součástí celku je kořenová čistírna umístěná po svahu směrem na severozápad a ní navazující vodní nádrž, sloužící i jako nádrž požární. Horní podlaží hlavní budovy je v návrhu zpřístupněno bezbariérovou venkovní rampou, jejíž součástí jsou schody i prolézačky a altánky pro děti. Rampa bude navazovat jako tribuna pro hřiště přirozeně začleněné do svahu. Hlavní budova, kotelna i garáž budou spojeny pergolou.

Stavba je navržena jako energeticky pasivní, její nároky na vnější vstupy energií jsou tudíž minimální a jsou hluboce pod normou stanovenými hodnotami. Bude využíváno pasivních solárních zisků díky velkému prosklení na jih a tepla ze solárních kolektorů umístěných na šikmých jižních stěnách kotelny a garáže. Teplo z kolektorů bude ukládáno do izolovaného podzemního zásobníku tepla, nabíjeného až na 60°C a odebíráno k vytápění v otopném období. Centrální jednotka vzduchotechniky bude s proměnlivým výkonem přizpůsobeným podle aktuální potřeby větrání v jednotlivých místnostech, pokoje – karty, jídelna a učebny – vypínače. Chlazení vzduchu v létě bude prováděno přes samostatný zemní výměník. Elektrická potřeby budovy bude z velké části pokryta elektřinou z fotovoltaických panelů, umístěných na jižní fasádě. Pevné žaluzie na jižním zasklení zabrání letnímu přehřívání budovy.

Odpadní vody budou vyčištěny v kořenové čistírně o kapacitě 60 EO s předsazeným septikem a poté odvedeny přes malou vodní nádrž do vodoteče, nacházející se 220m severně od objektů. Vodu z nádrže, do které bude svedena i voda dešťová, bude využíváno ke splachování toalet.

Objekty budou napojeny na stávající přípojku elektro. Pro případ výpadku proudu je navržen záložní diesel agregát. Budova kotelny na dřevo bude obsahovat celosezónní zásobník dřeva (peletek).